بازدید دکتر جلیلی از منطقه محروم "نایسر" در حاشیه سنندج